How to communicate well and in effective way

$19.99

SKU: 49087 Category: Tag:

Description

Komunikcia tvor zklad nho fungovania v spolonosti. Bez komunikcie sa jednoducho nezaobdeme, i u doma alebo na pracovisku. Preto je vemi dleit, aby naa komunikcia bola jasn a zrozumiten. Nie vdy vak tak je. V tomto kurze sa oboznmite z podstatnmi prvkami dobrej  a efektvnej komunikcie, tak, aby ste vedeli zlepi vae komunikan zrunosti a dosiahli ciele, na ktorch vm zle.V kurze njdete krtke video prednky, ktor pokrvaj zkladn prvky efektvnej komunikcie.Ak sa teda chcete dozvedie, ako komunikova lepie, tak potom ste tu na sprvnom mieste.